LO QUE SE COMENTA Y PUBLICA EN ESTE BLOG ESTA BAJO PROTECCION DEL ARTICULO 19 DE LA DECLARACION DE LOS DERCHOS DEL HOMBRE ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU EN PARIS EL 10 DE DICIEMBRE DE 1948, QUE ESTUPULA QUE CADA PERSONA TIENE EL DERECHO DE LA LIBERTAD DE LA OPINION Y DE LA EXPRESION, QUE IMPLICAEL DERECHO DE NO SER ACOSADO POR SUS OPINIONES, NI POR BUSCAR, RECIBIRY PUBLICAR SIN LIMITES DE FRONTERAS INFORMACION E IDEAS POR CUALESQUIERA MEDIOS DE EXPRESION.

ВСИЧКИ ПУБЛИКАЦИИ В ТОЗИ БЛОГ СЕ НАМИРАТ ПОД ЗАЩИТАТА НА ЧЛЕН 19 ОТ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ПРИЕТА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН В ПАРИЖ НА 10 ДЕКЕМВРИ 1948 Г., В КОЯТО Е ПОСТАНОВЕНО, ЧЕ ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО НА СВОБОДА НА УБЕЖДЕНИЯТА И НА ИЗРАЗЯВАНЕТО, КОЕТО ВКЛЮЧВА ПРАВОТО ДА НЕ БЪДЕ СЪДЕН ЗАРАДИ НЕГОВИТЕ МНЕНИЯ, НИТО ПОРАДИ ТЪРСЕНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ИДЕИ, ПОСРЕДСТВОМ ВСИЧКИ СРЕДСТВА НА ИЗРАЗЯВАНЕ.

¨Blessed are those souls, who understand the thoughts but not only what is written¨ M.T.Keshe
¨Благословени са тези души, които разбират смисъла, а не само това, което е написано¨ М.Т.Кеше

сряда, 23 април 2014 г.

"РАЗБИВАТ КОВЧЕЖЕТАТА"


За да се предпазят от крадците, които разбиват ковчеже­тата, ровят в торбите и разтварят долапите, [хората] трябва да овързват [всичко] с въжета, да затварят с резета и катинари. И обикновено казват: виж, това е умно. Но идва големият Крадец, грабва цялото ковчеже под митшница, стоварва долапа на гърба си, окачва торбите на кобилица и бяга, страхувайки се само от едно - да не би въжетата и резетата [да се окажат] слаби. Тогава се оказва, че онези, които преди са наричали умни, само са събирали имане за големия Крадец. Да видим дали не събира имане за големите крадци оня, когото обикновено наричат умен? Дали не пази големи разбойници оня, когото наричат мъдрец? Как да се докаже, че това е истина?

В древността съседи от [различни] общини в царство Ци се виждали един друг, петлите там се чували един друг, кучетата отговаряли едно на друго [с лай85. На простраство от] над две хиляди квадратни ли слагали мрежи, об­работвали земята с рало и мотика. Между четирите гра­ници за всичко вземали пример от мъдреците - когато строели храма на прадедите, олтара на Земята и Просото, когато делели [страната] на околии, селища, окръзи и об­ласти.

Но една сутрин Тиен Чъндзъ убил царя на Ци и откраднал царството му. Само царството ли откраднал? [Не!] Заедно с царството откраднал и мъдрия ред. И макар да се понесла славата му като крадец и разбойник, самият Тиен Чън­дзъ се наслаждавал на същото спокойствие, както Най-високия и Закрилящия. Малките царства не смеели да го порицаят, големите [не смеели] да го накажат. И така дванадесет поколения [негови потомци] владели царство Ци.


Щом той е откраднал не само царство Ци, но и неговия ред, [въведен] от умните и от мъдреците, не са ли същите тези [умници и мъдреци] пазители на крадци и разбойни­ци? Да видим не събират ли [имане] за големите крадци онези, които на света биват наричани най-умни. Не пазят ли раз­бойниците онези, които наричат най-мъдри? Как да се до­каже, че това е истина?

[Така]: навремето обезглавили Срещнатия от дракон, извадили сърцето на царския син Щит, изкормили Чан Хун87, хвърлили в реката [тялото] на Дзъсю88. И четиримата са достойни хора, а не са могли да избягнат смъртното наказание.

·        

Съучастник на Джъ Разбойника го попитал:

- Разбойниците имат ли свое учение?

- Нима може да се тръгва [на занаят] без учение? - отвър­нал Джъ. - Да се познае по неверни [слухове], че в къщата има съкровища, е мъдрост; да влезе [човек] пръв [там], е смелост; да излезе последен, е справедливост; да надуши възможен ли е [грабеж], е знание; да раздели [плячката] по равно, е милосърдие. Без тези пет [добродетели] никой в Поднебесната не може да стане голям разбойник. От това се вижда, че ако без учението на мъдреците не можеш да станеш добър човек, то без учението на мъдреците не можеш да станеш и разбойник89. Но в Поднебесната добрите хора са малко, а лошите - много. Затова ползата от мъд­реците за Поднебесната не е голяма, а вредата е голяма, затова именно се казва „Отрежат ли устните - изстиват зьбите“, „Заради лошото вино от Лу е бил обсаден [град] Хандан“40, „Когато се ражда мъдрец, появява се и голям разбойник".

Ако се прогонят мъдреците, а разбойниците бъдат оставени на мира, в Поднебесната ще настъпи ред. Нали, [ако] пресъхне потокът, ще запустее и долината; [ако] планина се изравни със земята, ще се запълни и пропастта. Когато мъдреците измрат, ще изчезнат и големите грабители, в Поднебесната ще настъпи мир и няма да има повече нещастие. Докато не измрат мъдреците, няма да се свършат и големите разбойници. Да се управлява Поднебесната, каго се уважават мъдреците - това значи да се опазва изгодата на Джъ Разбойника.

Ако направят крина и шиник, за да мерят, ще откраднат [и зърното] заедно с крината и шиника; ако направят топуз и кантар, за да теглят, ще откраднат [и онова, което се тегли] заедно с топуза и кантара; ако направят правомощна пластинка41 и царски печат, за да осигурят доверието, ще откраднат [и царството] заедно с правомощната пластинка и печата: ако създадат милосърдие и справедливост за подобряване [на нравите], ще откраднат [и подобряването на нравите] заедно с милосърдието и справедливост­та. Как да се докаже, че това е истина?


[Ето как:] открадне ли кукичка - получава смърт, открадне ли трон - получава царство. Милосърдието и справедли­востта се пазят тъкмо край вратите на владетелите. Нима това не е кражба на милосърдие и справедливост, на мъд­рост и знания? Затова именно, следвайки големите граби­тели, крадат царства, крадат милосърдието и справедли­востта заедно с цялата плячка от крини и шиници, топузи и кантари, правомощни пластинки и царски печати. [Това] не може да се спре дори ако наградят сановника с колес­ница и шапка; [това] не може да се забрани дори със страха пред брадва и секира; това не може да се обуздае от ува­жение към плячката на Джъ Разбойника - тук е вината на мъдреците. Затова именно казват: „Рибата не бива да на­пуска дълбините, оръдието за облага [и плячка] в страната не бива да се показва на хората.“92 Именно мъдреците са оръдието за облага [и плячка] в страната, именно [те] не бива да се показват на хората. Затова [трябва]: да се уни­щожи мъдростта и да се захвърлят знанията, тогава ще се свършат и големите разбойници; да се изхвърли нефритът и да се натрошат бисерите, тогава ще изчезнат и малките разбойници; да се изгорят правомощните пластинки и да се начупят царските печати, тогава народът ще стане прост и естествен; да се изпочупят крините и да се разтрошат кантарите, тогава ще спрат ежбите сред народа; да се уни­щожат всички правила на мъдреците в Поднебесната, то­гава с народа ще може да се разсъждава; да се разбъркат безредно [всичките] шест тръбички93, да се изгорят свир­ките и цитрите, да се запушат ушите на слепеца Куан, и всички в Поднебесната тогава ще има слух; да се унищо­жат орнаментите, да се разпилеят [всичките] пет цвята, да се залепят клепачите на [Виждащия] паяжина отдалеч, и всички в Поднебесната тогава ще имат зрение; да се уни­щожат куките и отвесите, да се изхвърлят пергелите и ъгълниците, да се пречупят пръстите на Майсторския чук94, и всеки в Поднебесната тогава ще притежава майсторство. Затова именно се казва: „Най-голямото изкуство прилича на непохватност.“95 [Трябва] да се презре поведението на Дзън [дзъ] и на Историка [Иу], да се запуши устата на Ян [Джу] и Мо [Ди], да се прогонят милосърдието и справед­ливостта и качествата на всички в Поднебесната ще станат равни на [качествата] от памтивека. [Ако] всеки придобие­ше зрение, никого в Поднебесната не биха ослепявали; [ако] всеки придобиеше слух, никого в Поднебесната не биха оглушавали; [ако] всеки придобиеше знания, в Под­небесната вече не би имало заблуждения; [ако] всеки при­добиеше своите качества, в Поднебесната не би имало по­рок. Такива като Дзън [дзъ] и Историка [Иу], Ян [Джу] и Мо [Ди], Куан Наставника, Майсторския чук и [Виждащия] паяжина отдалеч излагат достойнствата си на показ, за да заслепят [всички] в Поднебесната. Не бива да им се под­ражава.   

Нима не знаеш за времената на истинските качества? В древността живеели [хора] от родовете Юнчън, Огромни дворове, на Чичото Повелител, Срединните, от Равнината на кестените, Развъждащи врани коне, Създатели на колес­ници, Пламенни помощници, Свещена чаша и мангал, Предизвикващи пламък, Приготвящи жертвеното месо, Свещени земеделци96. В онези времена „народът запом­нял, като връзвал възли на връвчици“97, наслаждавал се, като дъвчел храната си, любувал се на дрехите си, бил щастлив с обичаите си, достатъчно му било жилището му. „Съседните държави да се виждат една друга, да чуват една на друга петлите и кучетата си, а хората до старост и смърт да не се посещават един друг.“98 В онези времена е господ­ствал истински ред.
А сега е стигнало дотам, че хората проточват шии, надигат се на пръсти и си съобщават [един на друг]:

— Там и там се е появил мъдрец.
И като се запасяват с провизии, бързат при него, напус­кайки домовете на родителите си, изоставят работите на владетеля. Следите [им] водят през граници на царства, коловозите, оставени от [техните] коли, се точат на хиляди ли. Вина за това имат висшите, пристрастилите се към знания. Когато висшите, без да владеят учението, наистина се пристрастят към знания, [те] хвърлят Поднебесната в небивал смут.


Как да се докаже, че това е истина? [Ами ето, щом] се увеличават познанията относно лъкове и арбалети, прим­ки, стрели на връвчица и [други] оръжия, тогава птиците в небето изпадат в смут; [щом] растат знанията [в областта на] куките и стръвта, мрежите и дифаните, малките мрежи на дръжка и бамбуковите кошчета, тогава рибите във водата изпадат в смут; [щом] растат знанията [относно] хайките, капаните и мрежите, тогава животните от блатата изпадат в смут. [А когато] нараства умението [човек] да хитрува и да извърта, да тормози и да опорочава, [да установява] тъждество и разлика, твърдо и бяло, тогава нравите биват хвърлени в смут от софистиката. Затова всеки път в Поднебесната почва невиждан смут и вината за него пада върху пристрастените към знания99.
Затова всички в Поднебесната умеят да се стремят към опознаване на неизвестното, но не умеят да се стремят към опознаване на известното; всички умеят да осъждат онова, което се смята лошо, но не умеят да осъждат онова, което се смята добро - точно това води до голям смут. Затова именно горе притъмнява светлината на слънцето и луната, а долу се губи силата на Планините и реките; намаляват даровете на четирите годишни времена. [Всички, чак до] слабите червеи и малките насекоми, губят природата си. Колко ужасен е смутът в Поднебесната поради пристра­стие към знанията! И така върви от времето на трите ди­настии. Забравили са обикновения, скромен народ и се радват на хитрите ловки сладкодумци; изоставили са ти­шината и спокойствието на бездействието и се радват на безсмисленото многословие. А точно това безсмислено многословие хвърли Поднебесната в смут!


събота, 19 април 2014 г.

ПИСМО ОТ МЕХРАН КЕШЕ ДО ЧОВЕЧЕСТВОТО 18.04.2014ПИСМО ОТ МЕХРАН КЕШЕ ДО ЧОВЕЧЕСТВОТО
18.04.2014

От мое име

Аз трябваше да се въплътя в тялото на човек от тази планета и да живея сред вас живота на човек, за да разбера начина, по който човекът, още от времето на неговото сътворение, създава своята мизерия и толкова много несправедливост за себе си и за ближните си, само, за да получи и задържи огледалният образ на нищото, за своя нищожен животец и своите илюзионни материални притежания.

За това ние искаме да направим възможно всички ресурси от Вселената да бъдат достъпни за човека. За да може хората да живеят помежду си в комфорт и мир за времето през което са на тази планета, така че когато те станат достатъчно зрели интелектуално и духовно (с времето човекът ще узрее достатъчно), да могат да се присъединят и обединят с останалата част от Творението На Създателя на тази Вселена.

В този процес на узряване човекът е избрал пътя на алчността, несправедливостта  и умъртвяването не само на животни, но и на собственият си вид. А сега е стигнал до фалшивото чувство на гордост от голямото количество живи същества, които може да унищожи с едно единствено оръжие, фалшиво превъзходство на управление и контрол.

  Убийствата и унищожението на живота никога не са били част от нашето обучение и работа в която и да е точка на Вселената и това никога не трябва да бъде състезание и нито ще бъде от сега нататък на тази планета или някъде другаде във Вселената.

За да се измени хода на живота на човека от този неправомерен път, в миналото чрез наши посланици ние сме ви изпращали много пъти ориентация и помощ, по различни начини и форми.

Вие винаги сте игнорирали и отхвърляли всички начини, които сме ви показвали, за да коригирате вашите пътища и сега в надпреварата си сте достигнали точката, в която във всяко ваше действие и мисли водят само до разрушение и войни.

Днес и с тази писалка, аз като Месията и като този, който избра за известно време да бъде между  вас, за да се запознае от близо с разликите помежду ви и вашият фалшив живот, за да мога в крайна сметка да разбера проблемите ви, изкарах тук с вас повече от 55 години, работих по вашите начини, за да мога да ви помагам и да ви водя в този живот в джунглата на тази планета.
Аз ви призовавам да изхвърлите всички оръжия и всички мисли за алчност, насилие и убийства.

Избрах днес да декларирам моята позиция и статут като Създател в Душата и във физическо тяло на човек, какъвто съм и съм избрал да съм, да бъда сред вас и да извикам всички хора от тази Синя планета и дивите народи от земята, за да приемете моят Зов за Мир и промените погрешният си път, индивидуално и колективно, като човешка раса, за да бъдете в състояние да живеете в рая на Земята и във Вселената.

Моят призив е към вас. Човешката раса е елементарна, през последните 9 години аз ви показах как можете да задоволите всичките си земни нужди с прости методи, аз съм написал книги на прост език, от които всички ще могат да разберат принципите на Създаването, такива, каквито са, а не както човекът си мисли и иска да бъдат.

Показах ви как да правите храната си от въздуха, как да създавате енергия и движение използвайки същите системи и знанието, че чрез създаването и производството на това, което е необходимо за задоволяване нуждите на човека, той вече няма да вреди на нито едно от творенията на Създателя и ще може да живее в мир и спокойствие сред останалите същества на тази планета и в универсалната общност, в която хората ще бъдат готови да се присъединят.

Сега, моето обръщение точно днес (В деня, в който е умрял Божият Син) към всички жени, мъже и деца от тази планета, нека да се сложи Край на тази Лудост, която е в ума на човека – да убива и да руши, като смята, че с това ще реши проблемите си и ще постигне земно щастие и притежаване на много материални блага. По тези причини човека е направил колекция от многобройни инструменти за унищожаване и убийство.
Независимо от това, кои сте вие, каква е религията ви, кои са лидерите ви и каква вяра имате и без  значение в коя част на планетата живеете.

Работата на религиозните лидери трябва да бъде да насочват и водят човека към мир и просперитет, а не да правят храмове на срама и безчестието и да защитават онези, които вредят на себеподобните си.
 Това е нашата цел и желание, вие като религиозни лидери на  народи, нации и култури първо да изискате от хората, които ви следват в църкви, джамии или други храмове, нека те да изоставят оръжията и от днес нататък използването на оръжие да бъде обявено за един от най-големите грехове за всеки човек. Трябва да се забрани използването на всякакви инструменти за избиване и измъчване. Нека човекът се научи да намира нови логически начини за мирно решение на проблемите за себе си и за своята раса.

Аз не ви предлагам награда, за да спазите това изискване, тъй като е наше изискване и то трябва да се постигне чрез работа с помощта на човешките души, но в действителност по този начин човекът ще влезе в Космическата Общност, ще разбере, че алчността и войната нямат никакъв смисъл. Човекът може да живее щастливо в различни точки от Вселената според своята интелигентност и необходимост.

В този ден аз призовавам целият свят, религиозни лидери и учени, да се обединят и да подпишат Договора за мир във Вселената, който сме изпратили на човечеството като прелюдия към тази декларация през тези дни и през последните две години и с това нека се подпишат всички лидери на нациите и техните последователи и да приемат този договор и да се сложи край на всички войни, агресия и убийства, които се водят в продължение на хиляди години на тази планета.

Времето за наказание и награди, с които да се притиска човека и да влезе в правилният път е свършило. От този момент, е важно само решението на всяка душа да направи избор за своя път и точно това е пътят на мира, спокойствието и справедливостта.

Ако не го направите, от този ден нататък лидерите на тази планета, религиозни или държавни, ако откажат да последват този призив, това ще доведе до смъртта на техните последователи, подчинени и цели народи.

Не съществуват граници по повърхността на тази планета или в която и да е част на Вселената, които да отделят расите или различните видове творения едно от друго. Единството на всички мъже и жени ги прави не само едно тяло и една нация, едно създание на един Създател които да живеят живота си в мирна Вселена.

Вие, като деца на Адам сте страдали достатъчно от ръката на собствените си грешни дела и от злодеянията други същности, сега ще получите Любовта на Създателя Ви, за да ви напътства и да ви защити в този кратък път на пренастройка и среща с останалите творения от света на Сътворението.

Онези, които трябва да отхвърлят желанието ми, те ще видят собствената си смърт, която ще дойде чрез отхвърлянето им от техните собствени другари, хора, които разбират реалността на създаването и това желание.
Тези, които следват нашите прости препоръки ще влязат в космическият ред. Те ще видят красотата на Съзиданието със собственото си съзнание и някои от тях с физическите си очи.

Моята любов и благодарност е към всички хора, аз толкова съжалявам, че са ви позволили да страдате толкова дълго, без да се намесят, за да ви помогнат, но в действителност е бил необходим този път в детската градина на Земята, за да се научите на зрялост.

Сега е моментът да се даде напътствие на това дете на Адам и неговото семейство към останалата част на цялата фамилия във Вселената и като едно дете перфектно и много спокойно и любвеобилно, което е готово да влезе в царството на по-голямото си семейство.
Приветствам ви като създател на истинското измерение на интелигентност и любов.

Мехран
(Притежателят на любовта)

превод:
Manuela Chrestina Alcyone


вторник, 15 април 2014 г.

Фондация Кеше и Космическият институт преминава към тестове на новите реактори с МАГГРАВ позициониране, които ще бъдат предавани на живо

От днес фондация Кеше и космическия институт посредством предаване на живо чрез  livestream и youtube  ще направи достъпни всички тестове на живо за всички поддръжници по света така че да могат да наблюдават, да учат и да преподават.Днес ние стартираме монтирането на първия реактор от звездната формация за левитация и движение използвайки неядрени материали така че ще може да гледате всяка минута от тестовете на живо 24 часа 7 дни в седмицата.
Сега ние донасяме космическата технология и нейните успехи и неуспехи до вашият дом и докато ние се учим, вие може да наблюдавате и да ни давате съвети.
Ние имаме нужда от 24 часово наблюдение по време на функциониране на системата , така че докато Европа спи, хората по света да могат да наблюдават прогреса и проблемите, можете да наблюдавате движението и формирането на магнитосферата на живо, както и можете да наблюдавате намаляването на теглото и ако сме коректни в изчисленията, ще можем заедно да наблюдаваме отделянето на системата от земята.Това е едно международно усилие, и зависи от всички нас да донесем тази технология на първия ред на науката.
Лабораторията на космическия институт принадлежи и е отворен за човечеството, което ще може да види как работим и как можете да се присъедините в това усилие. Ние посрещаме всички онези от вас които се интересуват от нашата работа, наблюдавайте живото излъчване и го споделете с всеки човек който познавате защото днес ние променяме хода на човечеството чрез обща работа на всички хора на планетата така че обединени да осъзнаем че няма място за криене на информация и че информацията от тези тестове ще се превърне в източника на живот и прогрес на човечеството в бъдеще.
Благодаря на всички търсачи на знание които подготвят своите системи за започнат опитите тази седмица, италианските екипи които ни подкрепяха през последната година така че да достигнем до тук, и благодаря на италианските политици и учени които ни подкрепяха до достигане на тази точка.
В тези тестове както е разказано от видеото публикувано видео от търсачите на знания в космическия институт вчера (14,04,2014 бел пр.) ние ще използваме два ирански реактора разработени в Иран от Ирански учени в съдействие на г-н Кеше 2008г.
 

Това е първият път в който ние показваме иранската космическа технология публично.
Като една мирна нация, Иран имаше и разработи тези технологии и сега ние сглобяваме тази международна система изработена от различни учени от цял свят на един и същ под в лабораторията на космическия институт имайки за цел постигането на мечтата на човечеството да лети безопасно без да има нужда от изгаряне на гориво.
Имаме реактори в четири от които присъстват различни компоненти от Иранската система, един реактор изработен в Белгия за енергия, един реактор направен от керамика от Белгия, един Словашки реакнр, едиа Иранско-Белгийска система и всички те се оперират от търсачи на знания от Япония, Чехия, Белгия, Армения, Америка Белгия Иран, които формират този екип в института.
М.Т.Кеше" 


източник

Превод: Krasimir Kr. Kostov

БРАК И ДЕЦА

неделя, 13 април 2014 г.

ИДВАМ ОТ СЛЪНЦЕТО. ЧАСТ 12

КРЪГОВРАТА НА ДУШИТЕ

Всичко това е игра, един вид обикаляне, идват и си отиват, отиват и си идват, разиграват играта на живота. Първото движение е на излъчване и разширяване. Ядрото е произходът, първичната материя на душите. Когато се отделиш от Ядрото, се раждаш като душа. В зоната на Ядрото душите се подготвят за преминаване към полярностите. В систематичният пояс се разучават грубото и финото в различни степени.
Нашата Вселена се намира в тази зона. Земята е една от най-плътните планети, които съществуват. Тук се експериментира с максимално възможните полярности има много двойки на различни полярности и много алтернативи за избор. В нашият свят и измерение, съществуването се умножава, става на парченца, фрагментира се. Съществуваме в границите на времето и пространството. Нашите души, когато се въплътят в тези условия, забравят всичко свързано с произхода си. В тази зона се играе играта на създаването, движението и подновяване на формите на душата. След като експериментира с различните форми на материалното и финото, душата минава в систематичната зона и опитва с другата страна на енергията – мъжката страна. Стига до границата на това и започва процеса на свиване, завръщане към своята Същност. Тази система функционира, защото всички души вярват в нея. Един от аспектите от дейността на душата е да се задържи тази вяра. Душата преминавайки през различни зони се трансформира, но винаги запазва своята есенция да бъде част от Бог.
                       Флавио, 9 години

ЕНЕРГИЯТА НА ПЛАНЕТИТЕ

Всичко представлява Вселената. Сега ще говоря за енергията на планетите, не за техните физически аспекти. Физическият план е едно много плътно ниво, но не е по-низше или по-висше от другите. На ниво 4-4 двете посоки на еволюцията са в една и съща равнина. 
Между ниво 3-5 и 1-7 се намират физическите планове и между 5-3 и 7-1 се намират фините планове. По средата се намират неутралните планове.
Планетата Земя е повлияна от планетите Марс, Плутон, Венера и планетите I и III (понеже не са манифестирани, те нямат имена).  Те затрудняват промяната, защото се издигат на друго ниво и тяхното положително влияние намалява. Само триото Уран, Меркурий и Юпитер ни помагат, приближавайки се те изпращат своята енергия за процеса за префиняване на Земята. Енергията на Нептун е извън еволюцията. Тази планета не е в нито един план на Вселената, повлиява се от всички нива. Аз идвам с любящата енергия на Венера, за да ви кажа:
Бъдете поток от живота!
                     Флавио,10 години

ДУШАТА И НЕЙНИТЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Душата има много проявления в различни измерения, но никога не може да има във един и същ свят друга манифестация. Например, аз имам едно проявление сега, в което трябва да обясня за други по-фини измерения, каква е тази материална планета. В същото време тук на Земята трябва да разясня, че съществуват и други, по-фини светове. За това казвам, че аз съм “информатор” от нивото на мисионерите. Съществата мисионери, са онези които оказват влияние върху промяната на нивото, нещо такова, каквото сега преживяваме сега на Земята в този период. Някои от нас действат на физическо ниво, въплътени, а други помагат от други, по-нематериални светове. На тези последните, някои им казват – извънземни. В действителност не са по-висши или по-низши от нас, просто са различни. За онези, които са на фино ниво, ние се намираме на едно много трудно ниво, защото те са свикнали да бъдат на фино ниво. А на нас, понеже би ни било трудно да бъдем на онова ниво, си въобразяваме, че е по-висше, но в действителност е просто по-различно.
                                  Флавио, 9 години


Можем да сравним физическият план, където се намира Земята, с летище, което е отправна точка за пристигане и заминаване на много същества в еволюцията. За съществата, които си тръгват от материалното, това е тяхното начало във финото, а за съществата, които идват от по-фините равнини, това е цел да се адаптират към плътно, за да помогнат на тази планета, да стане по-духовна.

В чертежа, който направих, когато бях на осем години са представени две души близнаци. Душите по своята същност се свързват директно помежду си. На това ниво не съществува разделение между допълващите аспекти на душата (положителна – отрицателна, мъжка – женска, светлина – тъмна, бяла или черна и всички възможни противоположности ). Висшето съзнание не се свързва директно със своят двойник,  което означава, че връзката не е пълна, не може да бъде регистриран смисъла.
Душата има различни начини на съществуване на различните нива и плътности.
Повечето нейни проявления нямат помежду си връзка, въпреки че в някои случаи има някаква връзка, но тя е  неутрална. Проявленията на душата усещат носталгия за своята душа-близнак.

Флавио, 10 години

ЗМИЯТА С ДВЕ ГЛАВИ

Нарисувах тази рисунка, когато бях на пет години.
Змията представлява безкрайното. Двете еднакви глави означават, че няма начало нито край.
Ние, човешките същества живеем в проявената част на Вселената, в един от пръстените (измеренията) на змията с две глави.
            Флавио, 8 години

ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВО
Двуглавата змията е начин да представя цялото. Една от нейните проявяви е това измерение. Най-точната форма на двуглавата змия е легнала осмица – символ на безкрайността. В една точка в един от пръстените, се намира нашата галактика. 
Други начини да си представим Цялото, може да бъде пясъчен часовник или също така  два еднакви триъгълници съединени при върховете си. Горната част на триъгълника съответства на непроявеното, бъдещето (нула ). Долната част на триъгълника съответства на проявеното и миналото (единица). Ако представим бъдещето с нула, миналото ще бъде единица. Ако  мислим за бъдещето, като за пясъчен часовник, пясък, който се намира отгоре (бъдещето, непроявеното) преминава от бъдеще към минало. В момента, в който пясъкът преминава от единият триъгълник е другият, това е моментът на настоящето.Всичко , което се случва се намира в момента на преминаване на песъчинките.Въз основата на тази схема, реших да го представят математически по този начин:

Формула за Времето: t0 момента на пресичане към t


Формула Пространство : t1 + t0  добавено към t0 добавено към t0 + t1 = безкрайност 
Флавио, 10 години

КРАЙ

От книгата "Идвам от Слънцето" на Флавио М. Кабобианко

Превод: Manuela Chrestina Alcyone

сряда, 9 април 2014 г.

ГУЕЙ ГУ ДЗЪ - XI ЧАСТ. ЗА ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕ


Обикновено трябва да се вземат решения тогава, когато човек изпада в затруднително положение. За хората е присъщо да се стремят към щастие и да прогонват неприятните мисли, така че те не мислят за опасността дори когато тя е съвсем близо до тях.

Когато вземаш решение, трябва да мислиш само за собствения си интерес. Ако не се очертава полза, тогава не бива да вземаш такова решение - ето основата на добрата стратегия. Ако редом се появи човек, който привидно върши добро, но отвътре е затаил зло, изобщо не бива да го допускаш до себе си. Напротив, трябва да се отдръпнеш от него. Така че, ако не можеш успешно да осъществиш замисленото и, нещо повече - те преследват несполуки, това означава, че планът ти за действие е неправилен. 
Мъдрият може да постигне желаното благодарение на пет условия: действайки открито, да възпитава народа; действайки прикрито, да наказва злодеите; с искреност да печели доверието на честните хора; да закриля хората с милосърдие, да ги умиротворява с безкористност.

Действайки открито, трябва твърдо да държиш на думата си. Действайки прикрито, можеш да променяш мнението си. Нужно е да умееш правилно да се държиш и в спокойно време, и в мигове, налагащи решителни действия. Който е способен да постигне тайната на тези четири правила, той ще може да разбере миналите събития и да предвиди идните. Тогава ще може правилно да оцени и събитията на деня.

Владетелите и великите мъже в царството, познали този закон, ще могат да управляват така, че да запазят почитта и славата си. Те ще могат да управляват така, че без да пилеят силите си, да доведат докрай всички начинания, а там, където ще са потребни усилия и много труд, ще организират нещата така, че ще вършат само това, което не може да не се направи. Те ще могат да управляват по такъв начин, че да се избавят от всички неприятности и да постигнат благоденствие.

Наистина, изкуството да вземаш решения и да разпръскваш съмненията, да преодоляваш трудностите - това е ключът към решаването на всички въпроси. Очистването на света и изкореняването на размириците в него са най-трудното нещо в Поднебесната! Ето защо, когато трябва да вземат решение, древните владетели гадаели по черупки на костенурки и стъбла на равнец.